MILLEX 2 STK. SKUMTAPE + ASS. SKUMDUPPER

100422
Vægt 0,13 kg